J.UmmulBaneen S.A.Download pdf file and you can read pdf file using Adobe reader . if you don’t have adobe reader then you can download from here. Download PDF Adobe Reader


પ્રસ્તાવના

ભાગ : ૧

ભાગ : ૨

ભાગ : ૩

ભાગ : ૪

ભાગ : ૫

ભાગ : ૬

ભાગ : ૭

ભાગ : ૮

ભાગ : ૯

ભાગ : ૧૦

ભાગ : ૧૧

ભાગ : ૧૨

ભાગ : ૧૩

ભાગ : ૧૪

ભાગ : ૧૫

ભાગ : ૧૬

ભાગ : ૧૭

ભાગ : ૧૮

ભાગ : ૧૯

ઝિયારતે ઉમ્મુલબનીન સલામુલ્લાહ અલયહા

અઇમ્મએ અતહારની કબરો ઉપર શીયાઓની મુનાજાત-દુઆઓ